finestral

Reflexions i documents

Friday, July 06, 2007

CURRICULUM DE PUBLICACIONS

CURRICULUM DE PUBLICACIONS
Tal com vaig anunciar, incloc aquí la llista total de les meves publicacions des de 1969.

JOSEP MONTSERRAT TORRENTS
Barcelona, 1932
Doctor en Teologia, Universitat Gregoriana de Roma, 1968
Doctor en Filosofia, Universitat de Barcelona, 1977
Professor de la U.A.B., des de 1972. Catedràtic des de 1996. Emèrit des de 2002.

Estudis a Roma, París, Múnster i Benarés.

Professor a la Venice International University, 2000 i 2003.
Directeur d'Études Invité à l'École Pratique des Hautes Études, París-Sorbona, 2003.

Actualment director de l'Escola d'Egiptologia del Museu Egipci de Barcelona.

PUBLICACIONS

Matrimoni, divorci, separació: noves perspectives
Edicions 62, Barcelona, 1969. 221 págs.

Matrimonio, divorcio, separación: nuevas perspectivas.
Editorial Península, Barcelona, 1970. 230 págs.

J. Montserrat, autor; Gary Mc Eoin, traductor..
The Abandoned Spouse ,.
Bruce, Milwaukee, 1970. 210 págs.

Estudios sobre Metodio de Olimpo..
Eset, Vitoria, 1970. 84 págs.

Les eleccions episcopals en la història de l'Església .
Editorial Pòrtic, Barcelona, 1972. 257 págs.

Las elecciones episcopales en la historia de la Iglesia
Editorial Pòrtic, Barcelona, 1972. 288 págs.

Los gnósticos , dos volúmenes.
Gredos, Madrid, 1983. 287 y 422 págs.

Filó d'Alexandria. La Creació del Món i altres escrits , (Textos Filosòfics)..
Laia, Barcelona, 1983. 195 págs.

Las transformaciones del platonismo .
Publicacions de la Universitat Autònoma de Bellatera, 1987. 112 p.

La sinagoga cristiana . El gran conflicto religioso del siglo I.
Muchnik, Barcelona, 1989. 349 p.
Trotta, Madrid, 2005.

El desafío cristiano. Las razones del perseguidor .
Anaya y Mario Muchnik, Madrid, 1992. 271 p.

Platón. De la perplejidad al sistema .
Editorial Ariel, Barcelona, 1995. 202 p.

El barquer dels déus (novel.la).
Publicacions de la U.A.B, 1005.

El evangelio de Judas
EDAF, Madrid, 2006

-------------------------------------------------
Joan Leita, traductor; J. Montserrat, introducció i notes.
Epictet: Enquiridió. Marc Aureli: Reflexions .
Textos Filosòfics, Laia, Barcelona, 1983. 195 págs.

"La racionalidad matemática del universo en el Timeo "
II Quinzena de Filosofia de la Ciència , pags. 15-27.
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1988.


"Some epistemological notes on Greek cosmology".
Foundations of Big Bang Cosmology , edit. por F. Walter Meyerstein, pags. 5-8.
World Scientific, Singapur, 1989.

Joan Leita, traductor; J. Montserrat, introducció i notes.
Plató. Parmènides, Teetet .
Textos Filosòfics, Laia, Barcelona, 1990. 263 págs.

"Presència d'Egipte a la cultura hellenística".
Egipte i Grècia , pags. 165-178.
Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1989.

"Orígenes. El diálogo que no pudo ser".
Philosophia Pacis. Homenaje a Raimon Panikkar , ed. por M. Siguán, pags. 409-424. Símbolo Editorial, 1991.

"Les Pérates".
Pleroma (Homenaje a Antonio Orbe), págs. 229-242.
Santiago de Compostela, 1990.

"Los fundamentos filosóficos de las gnosis occidentales".
La gnosis o el conocimiento de lo oculto , págs. 39-52.
Universidad Complutense de Madrid, 1990.

"Evangelis gnòstics".
Apòcrifs del Nou Testament , edic. por A. Puig, págs. 67-178.
Edicions Proa, Barcelona, 1990.

"El marco religioso del cristianismo primitivo (II). Reflexiones y perspectivas"..
Orígenes del cristianismo , ed. por A. Piñero, págs. 67-80.
El Almendro, Córdoba, 1992.

Los evangelios gnósticos".
Fuentes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre Jesús, Ed. A. Piñero, págs. 455-475.
El Almendro, Córdoba, 1993.

"L'aparença del sentit".
El problema de la realitat , ed. X. Antich, pags. 88-91.
Barcelona, 1995.

"La gnosis".
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia. Vol. 14: Historia de la filosofía Antigua, págs. 363-384,
Madrid, Trotta, 1997.

"Rationale, reale, apparens".
Enrahonar. Número Extraordinari. Segundo Congreso Internacional de Ontología , págs. 333-338.
Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.

"Methodius of Olympus, Symposium III 4-8: An Interpretation".
Studia Patristica XIII. Proceedings of the VI International Conference On Patristic Studies, Oxford, 1971, ed. por E. Livingstone, págs. 239-243.
Akademie Verlag, Berlin, 1975.

"La notice d'Hippolyte sur les Naassènes",
Studia Patristica XVII,Proceedings of the VIII International Conference On Patristic Studies, Oxford, 1979 ed. por E. Livingstone, pags. 231-242.
Pergamon Press, Oxford, 1983.


"La philosophie du Livre de Baruch de Justin".
Studia Patristica XVIII,Proceedings of the IX International Conference On Patristic Studies, Oxford, 1983 ed. por E. Livingstone, págs. 253-261.
Cistercian Press, Kalamazoo y Oxford, 1985.

'Plato's Philosophy of Science and Trinitarian Theology"
Studia Patristica XX , Proceedings of the X International Conferenece on Patristic Studies, Oxford, 1987, ed. por E. Livingstone, págs. 102-118.
Peeters, Lovaina, 1989.

"La notice d'Hippolyte sur les Séthiens",
Studia Patristica XXIV, Proceedings of the XI International Conferenece on Patristic Studies, Oxford, 1991, ed. por E. Livingstone, págs. 390-398.
Peeters, Lovaina, 1993.

"The Social and Cultural Setting of the Nag Hammadi Library",
Studia Patristica , Proceedings of the XII International Conferenece on Patristic Studies, Oxford, 1995, ed. por E. Livingstone, págs. .
Peeters, Lovaina, 1997.

"Introducción general. Exposición sobre el alma. Apócrifo de Juan. Allógenes. La hipóstasis de los arcontes. Sobre el origen del mundo. Asclepio. Enseñanxa autorizada. Platón, La República ."

Antonio Piñero, José Montserrat, Francisco García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I: Tratados filosóficos y cosmológicos,
Madrid, Trotta, 1997; 2º ed. 2000.

'Evangelio de María"
Antonio Piñero, José Montserrat, Francisco García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II; Evangelios, hechos, cartas.
Madrid, Trotta, 2000.


"Apocalipsis de Pablo. Segundo apocalipsis de Santiago. El Pensamiento de Nuestro Gran poder. Melquisedec. Testimonio de la verdad. La interpretación del conocimiento.
Antonio Piñero, José Montserrat, Francisco García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi III: Apocalipsis y otros escritos.
Madrid, Trotta, 2001.

"El universo masculino de los naasenos".
Faventia 2/1 , 7-13. 1980


"El platonismo de la doctrina valentiniana de las tres hipóstasis",
Enrahonar 1 , 17-31. 1981.

"Filó d'Alexandria. De la saviesa a la contemplació"
Enrahonar 7/8 , 103- 107. 1984

"El Timeo : de la política a la ciencia a través de la imaginación"
Enrahonar 12 , 31-40. 1985.

"Sociologia i metafísica de la gnosi"
Enrahonar 13 , 43-56. 1986.

"La constitució harmònica de l'Anima del Món en el Timeu de Plató".
Butlletí de la Societat Catalana de Ciències Exactes, 57-65. 1988.


"Origenismo i gnosis: los "perfectos" de Metodio de Olimpo".
Augustinianum 26 , 89-101. 1986.


"La cosmogonie du Timée et les premiers chapitres de la Génèse .Quelques lectures juives et gnostiques".
Archivio di Filosofia 53, 287-298. 1985.

"Orígenes. El Diálogo que no pudo ser".

Philosophia pacis. Homenaje a Raimundo Pannikar, Símbolo Editorial, Barcelona, 409-424. 1989.

Plotí. Ennèades (Antologia)
Traducció de Carles Garriga. Edició a cura de J.M.T.
Edicions 62, 2006.

"Sociologie et métaphysique de la gnose".
Heresis 23 , 57-73. 1995.

"Apunts sobre l'essència grega de la modernitat".
Enrahonar 17 , 63-67. 1991.

"L'essència del cristianisme".
Enrahonar 18, 61-69. 1992.

"El diálogo de las culturas".
Heterodoxia 18, 115-121. 1992.

"Més enllà de l'ateisme: la reconstrucció de Déu".
Qüestions de vida cristiana 163-164 , 101-108. 1992.

"L'U: una història de família".
Enrahonar 22 , 63-74. 1994.

J. Montserrat, Daniel Quesada
"El factor de invención en las teorías cosmológicas".
Enrahonar 20 , 99-105. 1993.

"Hipàtia, matemàtica i doblement gentil"
Quaderns. Observatori de la Comunicació Científica 1, 50-52, 1995.

"Plató, entre la veritat i el mite".
La mitologia. II Curs de Pensament i Cultura Clàssica"
Universitat de les Illes Balears, 69-76. 1999.

"Un'omelia copta della Biblioteca Marciana"
Miscellanea Marciana XVII (2002) 97-117.

"Le débordement (pors) des ténèbres corporelles sur la lumière corporelle selon Mani"
Études coptes IX. (Cahiers de la Bibliothèque copte 14) París, 2006, pp. 305-309.III Congrés Universitari Català. Actes
Edicions 62, Barcelona, 1980.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home