finestral

Reflexions i documents

Thursday, September 06, 2007

ACADEMICA

Coneixement Científic i Diversitat Cultural

Idees per a un programa

OBSERVACIONS PRELIMINARS

1. Les cultures antigues seran tingudes en compte només quan segueixin tenint incidència en alguna de les civilitzacions actuals.
2. La ciència és considerada en sentit estricte, no en el sentit ampli que inclou també les ciències humanes i les ciències socials.
3. Els participants en el programa hi són en qualitat d'experts -en ciència o en cultura-, no en tant que "representants" d'una determinada cultura.


CONCEPTES

1. El coneixement científic és intrínsecament universal. Per ell mateix no és exclusiu de cap cultura.
2. Existeix un fons comú de ciència i tecnologia que es troba a totes les cultures evolucionades. A aquest fons comú pertanyen les matemàtiques, l'astronomia, la medicina, l'arquitectura, la metalúrgia, la navegació, les arts del teixit... La referència a aquest fons comú pot facilitar la comunicació científica entre les cultures.
3. La comunicació científica es realitza a través del llenguatge, tant del llenguatge ordinari com del simbolitzat. Cal escatir la posició de les diverses llengües en relació amb la comunicació científica. En concret cal analitzar la internacionalitat i el predomini de l'anglès, la permanència d'altres llengües amb vocació de comunicació científica internacional i el rol de les grans llengües sense tradició científica.
4. El predomini de la ciència i de la tecnologia occidentals en tot el món modern és un fet evident i indefugible. En aquest sentit, la comunicació científica esdevé un fet asimètric, perquè l'"emisor" pertany majorment a la cultura occidental. i els "receptors" pertanyen a les altres cultures.
5. S'han d'evitar curosament els judicis de valor sobre els diferents elements de les diferents cultures. No vol dir que no es puguin fer aquesta mena de judicis de valor, sinó que aquestes preses de posició no són objecte dels nostres debats.
6. La convivència en la societat democràtica ha afavorit, tant en el passat com en el present, el progrés de les ciències. Aquesta afirmació no és un judici de valor, sinó una constatació històrica.
7. Caldrà establir una tipologia de les diferents formes de recepció i d'assimilació dels coneixements científics i tecnològics en les diferents cultures (equilibrada, conflictiva, gradual, parcial, defectuosa...).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home