finestral

Reflexions i documents

Thursday, January 03, 2008

FUMAR MATA

La humanitat occidental ha tardat quatrecents anys a adonar-se que tolerar el fum del tabac en els espais públics era nociu per a la salut de la població. Benvinguts els espais tancats nets de fum.
Però no és d'aquest aspecte de l'univers tabaquista que volia parlar, sinó de l'aspecte mèdic, en concret sobre l'epistemologia i la sociologia de les campanyes antitabaquistes.
La lluita contra el tabac es pot posar en paral.lel amb la lluita contra l'alcohol. Ara bé, en el cas de l'alcohol, totes les campanyes s'han basat en la promoció de l'ús moderat de les begudes, mai en la seva eliminació total. Les estadístiques destinades a motivar els bevedors parteixen sempre de la situació d'abús de l'alcohol. No existeix cap tipus de campanya, ni cap mena d'estudi mèdico-sociológic sobre els efectes en la salut de l'ús moderat de les begudes alcoholiques. En particular, ni els vins ni les cerveses han estat objecte de campanyes d'advertència a la població sobre el seu eventual perill. És a dir, en el cas de l'alcohol s'ha distingit sempre entre ús i abús. Per què no s'ha fet el mateix en el cas del tabac?
"Fumar mata". L'expressió equivalent "beure mata" no s'ha utilitzat. A què és deguda aquesta diferència?
Una de les principals malalties que afecta al fumador és l'enfisema pulmonar. Vegem què en diu l'acreditat manual Merck (1997): "La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se desarrolla aproximadamente en el 10 al 15 por ciento de los fumadores. Los fumadores de pipa y cigarros la desarrollan con mayor frecuencia que los no fumadores, pero no tanto como los fumadores de cigarrillos" (pàg. 188). Aquestes asercions suggereixen tres comentaris:
1. El manual distingeix entre fumadors de cigarrets d'una banda i fumadors de pipa i cigars de l'altra. Aquesta distinció ha desaparegut en les campanyes antitabaquistes recents.
2. Aquesta manca de precisió en l'enquesta mèdico-sociològica ha portat a oblidar per complet l'acció nociva del paper dels cigarrets. Hom arribaria a la conclusió que el paper dels cigarrets és totalment inocu, el que no és el cas.
3. Si el tabac afecta greument al 15 % dels fumadors, vol dir que el 85 % dels fumadors no resta afectat. Encara menys els fumadors de pipa i cigars. I encara menys, cal concloure lògicamente, els fumadors molt moderats, tant de cigarrets com els altres.
Per què els promotors de les campanyes antitabaquistes oficials no tenen en compte aquestes distincions sociológicament elementals? Per què no prenen mai en consideració el fumador moderat (com es considera el bevedor moderat)?
Assajaré una resposta. Si els avisos antitabaquistes reproduissin informacions com les del manual Merck, l'eficàcia de les campanyes se'n aniria en orris. El fumador, fins i tot el de cigarrets, diria:"Només tinc una contra set probabilitats d'agafar un enfisema". O bé: "Em paso a la pipa". O encara: "Fumaré moderadament". En tots aquests casos, el tabaquisme seguiria imperant, amb algunes modificacions. Però l'agent antitabaquista, que obra en nom de l'Estat, desconfia radicalment de la naturalesa humana, i ben fet que fa. Sap que el tabac crea addicció. El qui s'ha passat a la pipa pot tornar al cigarret. El qui ha començat a fumar moderadament pot tornar a l'excés. El fumador adult arrossega al joves. Aleshores, l'Estat vol protegir el ciutadà contra si mateix. Un avís com "l'abús del tabac pot matar" seria massa flac; no, cal amollar-ho sense distincions, enèrgicament, cal aterroritzar el fumador i l'eventual fumador: "fumar mata".
L'occidental modern ha retornat, pas a pas, al concepte paternalista de l'autoritat. L'Estat és un pare amatent que guia l'individu pel recte camí de la virtut. Els talibans d'Afganistan tenien un "Ministeri de promoció de la virtut i repressió del vici". A les societats occidentals la funció s'ha anat imposant (per bé que no el nom), amb la tranquil.la conformitat de la població.
Big Brother ha entrat en contacte amb els investigadors dels laboratoris Merck i els ha imposat el següent redactat: "El 90 % dels fumadors, tant de cigarrets com de pipa i de cigars, desenvolupen un enfisema pulmonar, independentment de la quantitat de tabac consumida".

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

blog
antibarbaros.blogspot.es

5:55 AM  

Post a Comment

<< Home