finestral

Reflexions i documents

Tuesday, June 10, 2008

ATROLOGIA I ECONOMIA

A l'Edat Mitjana, l'astrologia era considerada ciència. Lentament, a l'Edat Moderna se la va anar posant al seu lloc entre els esoterismes i les fantasies. Però va costar; Newton encara no ho veia clar.
En aquests inicis del segle XXI hi ha una altra branca del coneixement que està passant de la ciència a l'esoterisme: l'economia. Adduïm alguns exemples de capteniments esotèrics, màgics i alquimics dels economistes.
-Aconsellen a bancs i caixes que prestin diners a individus clarament insolvents. Quan la bomba ha esclatat hem sabut el nom d'aquesta maniobra alquímica destinada a convertir el plom en or: subprimes.
-Aconsellen fer combustible amb cereals alimenticis. Immediatament puja el preu del pa i de la tortilla; fam per un quants milions de persones més. Ara correm-hi tots.
- Aconsellen eliminar vaques a Europa per que hi ha massa llet. Ara falta llet, i en virtut de la llei del lliure comerç, la llet ha pujat de preu. Les vedelletes que s'han escapat de l'hecatombe diuen que no en volen saber res i que ja faran llet quan els toqui.
- Han estat incapaços de preveure que la progressió de la prosperitat a Xina i Índia provocaria un augment del consum de combustibles que el mercat no podria aportar, no per mala voluntat dels moros, sinó perquè la producció està tecnológicament al màxim.
-A França, un trader (titolat de facultat d'economia) d'un gran banc, la Société Générale va estar jugant amb cinquanta mil milions d'euros de l'empresa, sense que ningú no se'n adonés. Quan se´n van adonar, els eximis economistes de l'empresa van aconseguir que les pèrdues es reduissin a cinc mil milions. En aquest bordell d'economistes, un empleadillo qualsevol va ser capaç de ficar mà a la caixa i fer quinieles amb cinquanta mil milions. El president, economista de primera, no ha dimitit.
Proposta: creació a les universitats d'una Subfacultat de Disciplines Esotèriques, amb ensenyaments d'astrologia, alquimia, aruspicina, tarot, espiritisme i economia.
EXEMPLE HISTÒRIC. A l'entorn de l'Edat del Ferro, al Pròxim Orient hi havia dues zones riques, la dels rius Tigris-Eufrates i la del Nil, i zones pobres. A les zones riques es criaven porcs per al consum humà. El porc és una nimal que no processa la fibra, i que per tant s'ha d'alimentar com els humans, amb cereals i hortalisses. A les valls dels grans rius hi havia aliments per a tothom, homes i bèsties. Consegüentment, la gent es podia prendre el luxe de menjar porc, sense robar el pa de ningú.Peró a les zones àrides o semiàrides no . La cria del porc hagués provocat la desnutrició de gran part de la població; el pa dels pobres se l'haguessin menjat els porcs. Aleshores es va prohibir la cria del garrí. Com que en aquells temps no es diferenciava entre lleis divines i lleis humanes, la prohibició es va plasmar en els llibes sagrats: tant la Bíblia com l'Alcorà prohibeixen el consum de porc. Els economistes hebreus van ser més intel.ligents que la pretenciosa caterva dels nostres "egressats" dels màsters d'economy.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

creo que ya es hora que los filósofos se pongan a hacer filosofía de la economía, de la buena.

7:06 AM  

Post a Comment

<< Home